หน่วยบริหารงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Research Administration for Utilization SDU

 โครงการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อม และการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อม และการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2561 ในสาขาอุตสาหกรรมอาหาร (Food for the Future) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตลอดหลักสูตร หมดเขตรับใบสมัครวันอาทิตย์ที่13 พฤษภาคม 2561

Scroll to Top